top of page
5900E.png

피터슨 견인형 모델 5900E

- 시간당 생산 능력 

60~100톤

(*시간당 생산 능력은 작업 환경 및 장비 상태에 따라 차이가 날 수 있습니다.)

- 엔진                        

765HP (마력)

- 장비 크기(롱스파우트 장착 시)        

길이 8.82m x 너비 2.90m x 높이 4.14m(운송시)

- 장비 무게              

21.113톤 (차이가  날 수 있음)

bottom of page